Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala ja sopimusehdot

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja (”yleiset sopimusehdot”) sovelletaan Populentia Oyn:n ja sen aputoiminimen (”Suomen Mainoskampanja”) yritysasiakkaille (myöhemmin ”asiakas”) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (”palvelu”), ellei palvelukohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.
 2. Kunkin palvelun sisältö ja hinnat määritellään sopimuksessa.
 3. Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:
  1. Sopimuksen sopimusteksti
  2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä
  3. Populentian yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2019
 4. Palveluihin voivat lisäksi soveltua palvelukohtaiset käyttöehdot,
  jotka asiakkaan tai loppukäyttäjän katsotaan hyväksyneen viimeistään aloittaessaan palvelun käyttämisen. Populentia voi muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle tai loppukäyttäjälle.

2. Määritelmät

Suomen Mainoskampanjan yleisissä sopimusehdoissa ja sopimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä:

Asiantuntijapalvelut
Jatkuvan palvelun ohessa tai sen lisäksi suoritetut erilliset tehtävät ja konsultointitoimeksiannot.

Dokumentaatio
Sopimuksessa sovitut asiakirjat ja tiedostot, jotka
liittyvät palvelun hyödyntämiseen asiakkaan omassa
toiminnassa, ei kuitenkaan tuotantoympäristöä koskeva
dokumentaatio tai muu palvelun tuottamisprosesseja
kuvaava aineisto.

Hinnasto
Suomen Mainoskampanjan kulloinkin voimassa olevat palvelujen ja niihin
liittyvien maksujen vakiohinnat.

Jatkuvat palvelut
Toistuvaislaskutukseen perustuva palvelu, kuten esimerkiksi asiakkaan jatkuvassa käytössä olevat markkinointi- ja mainospalvelut, nettisivun ja laskeutumissivun ylläpito, sovellusten tai asiakkaan muiden järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut, asiakkaan loppukäyttäjien tukipalvelut tai muut säännöllisesti toistuvat Populentian toimenpiteet ja tehtävät.

Käyttöehdot
Jatkuviin- ja muihin palveluihin liittyvät Suomen Mainoskampanjan tai kolmannen osapuolen asettamat käyttö-, lisenssi- tai palveluehdot.

Käyttöoikeudet
Asiakkaan Suomen Mainoskampanjalta tai muulta oikeudenhaltijalta saamat
käyttöoikeudet palveluun tai sovellukseen.

Käyttöympäristö
Asiakkaan käyttöympäristö, johon palvelut toteutetaan
tai joissa niitä käytetään. Esimerkiksi jo olemassa olevat WordPress nettisivut.

Loppukäyttäjä
Palvelun tosiasiallinen käyttäjä, joka voi olla asiakas,
asiakkaan työntekijä tai kolmas osapuoli.

Palvelukuvaus
Palvelun tai sen osan kuvaus.

Palvelut
Suomen Mainoskampanjan sopimuksen perusteella asiakkaalle toimittama jatkuva palvelu, erillinen asiantuntijapalvelu ja/tai
projekti, sisältäen niihin liittyvät käyttöoikeuksien, lisenssien ja sovellusten toimitukset.

Projekti
Suomen Mainoskampanjan toimittama kokonaisuus, jolle sopijapuolet ovat yhdessä sopineet ennalta projektisuunnitelman ja kuvanneet tavoitellun lopputuloksen. Esimerkiksi verkkosivuprojekti.

Sopimus
Sopijapuolten välille solmittu sopimus, johon sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja ja erityisehtoja.

Tuotantoympäristö
Suomen Mainoskampanjan hyödyntämä kolmansien osapuolien palvelu-, verkko- ja sovellusympäristö, joiden kautta, tai joihin, palvelut tuotetaan.

Tuottaminen

Aikajakso, jolloin Suomen Mainoskampanja suunnittelee ja työstää palvelua tai projektia ennen valmiin palvelun tai projektin käyttöönottoa.

3. Sopimuksen syntyminen

1. Suomen Mainoskampanja ja asiakas tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen, joka voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimus syntyy, kun jokin seuraavista täyttyy:

a) Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen;

b) Tilausvahvistus on toimitettu asiakkaalle;

c) Suomen Mainoskampanja on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen esimerkiksi aloittamalla palvelutuotannon; kuitenkin aina viimeistään kun

d) asiakas on käyttöönottanut palvelun.

2. Palvelu, jota ei ole nimenomaisesti sovittu toimitettavaksi, ei kuulu toimitukseen.

4. Palvelut

4.1 Lähtötiedot

Palvelun onnistumisen olennainen edellytys on oikeiden ja tarkkojen lähtötietojen saaminen ja käyttäminen niiden suunnittelussa. Asiakas antaa viipymättä ja oikea-aikaisesti Suomen Mainoskampanjalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista ja toimitusta varten sekä myötävaikuttaa muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Suomen Mainoskampanjalle antamiensa tietojen ja dokumenttien oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta.

4.2 Tuotantoympäristöt

1. Suomen Mainoskampanja vastaa sen omista palveluista ja niiden ylläpidosta,  jotka toteutetaan kolmansien osapuolien tuotantoympäristöjä hyödyntäen. Suomen Mainoskampanja päivittää palveluitaan tarvittaessa tuotantoympäristöissä haluamallaan tavalla huolehtien siitä, että palvelut kyetään toimittamaan sovitusti.

2. Asiakas pitää itse huolen, että hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kolmansien osapuolien tuotantoympäristöjen käyttöehtoja.

3. Suomen Mainoskampanja ei vastaa kolmansien osapuolien tuotantoympäristöjen tai palvelujen muutoksista tai hinnanvaihteluista. Suomen Mainoskampanjalla on oikeus lopettaa tai muuttaa palvelun toimittaminen, jos kolmannen osapuolen tuotantoympäristön tai palvelujen toiminta loppuu tai muuttuu siten, että palvelua ei voi toteuttaa sovitulla tavalla.

4. Suomen Mainoskampanja ilmoittaa tuotantoympäristöjen ja palvelujen muutoksista, jos muutos vaikuttaa palveluun ja kun ilmoittaminen on kohtuudella mahdollista. Suomen Mainoskampanja ei vastaa asiakkaan laitteistojen, järjestelmien, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista.

4.3 Käyttöympäristö

1. Ellei toisin ole erikseen sovittu tai määritelty, asiakas:

i. Vastaa palvelun käyttöympäristöstä ja sen saattamisesta Suomen Mainoskampanjan ohjeiden mukaiseksi;

ii. hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun hyödyntämistä varten tarvitsemansa palvelintilat, hostingpalvelut, domainit, verkkosivut, tilit, laitteet, ohjelmistot, lisenssit, mediat, oikeudet, suojaukset, tietoliikenteen datayhteydet, liittymät ja kapasiteetin; ja

iii. vastaa palvelun käyttöön vaikuttavista asetuksista, tietoturvasta ja tietosuojasta; sekä

iiii. suostuu lisäämään maksukorttinsa tiedot mainostilille mediabudjetin käyttöä varten. 

2. Asiakas vastaa siitä, että Suomen Mainoskampanjalla on pääsy asiakkaan käyttäjätileihin ja järjestelmiin, jotka edellyttävät palveluiden toimittamisen ja tuottamisen.

4.4 Käyttäjätunnukset

Mikäli Suomen Mainoskampanja luo asiakkaalle palvelun edellyttämiä tilejä tai tunnuksia, jotka sisältävät ainoastaan asiakkaan tietoja, niin luovutetaan näiden käyttöoikeus myös asiakkaalle. 

4.5 Käyttöoikeudet

Asiakas saa käyttöoikeuden Suomen Mainoskampanjan asiakkaalle luoman tai muokkaamaan käyttöympäristön aineistoihin ja dokumentaatioon poislukien;

a) Suomen Mainoskampanjan omat käyttäjätunnukset ja salasanat

b) Kolmansien osapuolien Suomen Mainoskampanjalle myöntämät lisenssit, käyttöoikeudet  ja tunnukset

c) Mainostilit ja maksuprofiilit, jossa Suomen Mainoskampanja käyttää omaa maksukorttiaan

d) Suomen Mainoskampanjan sisäiset dokumentaatiot tai aineistot, joita ei julkaista asiakkaan käyttöympäristössä

4.6 Toimitusaika

1. Suomen Mainoskampanja toimittaa palvelun 14 vuorokauden kuluttua palvelun tuotannon aloittamisesta. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, toimittaa Suomen Mainoskampanjan palvelut 14 vuorokauden kuluttua palvelun tuotannon aloittamisesta. Jatkuvissa palveluissa toimitusajaksi luetaan palvelun aloitukseen liittyvät toimenpiteet. Toimitusajan ulkopuolelle jäävät säännöllisesti toistuvat työt, joiden kohdalla toimitusaika on aina kyseisen kuukauden kuluessa.

2. Palvelu on toimitettu, kun Suomen Mainoskampanja ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä. 

3. Jos viivästyminen johtuu asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, Suomen Mainoskampanjan toimitusaikaa lisätään viivästystä vastaavasti ja sitä jatketaan, kunnes syy on korjattu tai poistunut. Jatkuvan palvelun käyttösopimusaika siirtyy vastaavasti. Asiakas korvaa asiakkaan aiheuttamista viivästymisistä Suomen Mainoskampanjalle aiheutuneet vahingot ja kulut, joita ovat esimerkiksi;

a) alihankkijoiden tai kolmansien osapuolien palveluntarjoajien Suomen Mainoskampanjaan kohdistamat kulut;

b) tai asiakkaan palvelun tuotannon aikana käskemät muutokset, jotka ovat edellyttäneet lisätyötä;

c) sekä viivästyksistä johtuvat lisätyöt, joita ovat esimerkiksi ylimääräiset kontaktoinnit, asioiden selvittely ja muut ylimääräistä aikaa vievät toimenpiteet.

4.7 Palvelun hyväksyminen

1.Kun Suomen Mainoskampanja on ilmoittanut palvelun toimitetuksi, niin tarkastaa asiakas palvelun ja siihen liittyvän aineiston toimivuuden ja reklamoi toimimattomuudesta tai muusta palvelussa havaitusta virheestä tai puutteesta viivytyksettä. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä Suomen Mainoskampanjalle kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta tai on ottanut palvelun käyttöön (mm. tuotantokäyttö), katsotaan toimitus hyväksytyksi.
Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Suomen Mainoskampanja on velvollinen korjaamaan ne.

 4.8 Palvelun muutokset

 1. Suomen Mainoskampanja voi muuttaa palvelun teknistä toteutustapaa edellyttäen, että palvelun käytettävyys ja hyödynnettävyys pysyvät olennaisilta osiltaan samana kuin ennen muutosta. Suomen Mainoskampanja voi lisäksi aina muuttaa palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen antaman määräyksen perusteella tai jos muutos johtuu palveluun liittyvän tuotantoympäristön, ohjelmiston tai sovelluksen oikeudenhaltijan vaatimista muutoksista.
 2. Suomen Mainoskampanja on myös oikeutettu vaihtamaan palvelun toiseen yhteensopivaan palveluun, mikäli aikaisempi palvelu poistuu sen palvelutarjonnasta.
 3. Suomen Mainoskampanjalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle vähintään kaksi kuukautta ennen lopettamista. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai sen ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen palvelun tai sen ominaisuuden lopettamista.
 4. Suomen Mainoskampanja ja asiakas voivat sopia palveluun ja palvelukuvaukseen sisältymättömien pilottipalveluiden testaamisesta palvelun yhteydessä tai palvelun koekäytöstä. Ellei toisin ole sovittu, Suomen Mainoskampanjala ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta pilottipalvelusta tai palvelun koekäytöstä, mutta sopijapuolten on muutoin noudatettava sopimusta. Suomen Mainoskampanjalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tai lopettaa palvelukuvaukseen sisältymättömän pilotoitavan palvelun tuottaminen.
 5. Suomen Mainoskampanja tiedottaa palveluissa tapahtuvista olennaisista muutoksista vähintään (1) kuukautta ennen muutosta. Suomen Mainoskampanja pyrkii siihen, että muutokset saadaan toteutettua ilman häiriöitä asiakkaan liiketoiminnalle.

4.9 Huoltoikkuna ja optimointi

 1. Suomen Mainoskampanjalla on oikeus väliaikaisesti pysäyttää palvelu sen uudistamisen ja optimoinnin ajaksi.
 2. Lisäksi Suomen Mainoskampanja on aina oikeus kriittisten muutos- ja päivitystoimenpiteiden suorittamiseen, joista Suomen Mainoskampanja pyrkii ilmoittamaan etukäteen.
 3. Suomen Mainoskampanja ei vastaa kolmansien osapuolien tuotantoympäristöissä tapahtuvista huoltokatkoista tai muista käyttöä rajoittavista häiriöistä. 
 4. Sopimuksessa voidaan lisäksi sopia tarkemmin muista muutos-, päivitys- ja optimointitoimenpiteistä palveluille.
 5. Suomen Mainoskampanja huolehtii, että mahdollinen palvelun pysähtymisestä johtuva mediabudjetin kulumisen muutos hoidetaan siten, että kaikki sovittu mediabudjetti tulee käytettyä kyseisen tai sitä seuraavan palvelujakson aikana.

5. Hinnoittelu

5.1 Palveluveloitukset

 Asiakas maksaa Suomen Mainoskampanjale palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) ja laskutushetkellä voimassaoleva arvonlisävero lisätään niihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut julkisoikeudelliset maksut.

Maksuvelvollisuus alkaa palvelun hyväksymispäivästä.

1. Suomen Mainoskampanjan asiakkaan vaatimuksesta ylitöinä suorittamiin tehtäviin sovelletaan sopimuksessa määriteltyjä lisäkorvauksia. Mikäli sopimuksessa ei ole näitä määritelty, lisäkorvausten hinta määräytyy ylitöihin käytetyn ajan mukaisesti, johon sovelletaan Suomen Mainoskampanjan hinnaston mukaista tuntiveloitetta.

2. Suomen Mainoskampanja voi laskuttaa asiakkaalta palveluun kuulumattomat suoritteet ja lisätyöt hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

3. Mahdolliset kampanjahinnat ovat voimassa vain kyseisen kampanjan ajan ja asiakas sitoutuu noudattamaan kampanjaehtoja.

 5.2 Maksuehdot ja laskutus

Asiakas maksaa Suomen Mainoskampanjalle palvelut Suomen Mainoskampanjan lähettämien
laskujen ja Suomen Mainoskampanjan määrittelemien laskutustapojen mukaisesti. Maksuehto on seitsemän (7) päivää netto laskun päiväyksestä. Asiakkaan on tehtävä laskuhuomautukset ja maksettava riidaton osa Suomen Mainoskampanjalle viimeistään eräpäivänä. Maksujen myöhästyessä käytämme laskutuksessamme 10%:n viivästyskorkoa. Asiakkaan on maksettava viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen myös riitaisesta osasta, mikäli kyseinen osa jälkikäteen osoittautuu oikein laskutetuksi. Suomen Mainoskampanja perii maksukehotuksesta, paperilaskuista ja muista erikseen veloitettavista toimenpiteistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun asiakkaalta.

Asiakas on aina velvollinen maksamaan Suomen Mainoskampanjalle käyttöön ottamansa palvelut.

Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. Vastuuta ei vähennä se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi loppukäyttäjän osoitteen. Suomen Mainoskampanja voi ilmoittaa tällaiselle loppukäyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

Suomen Mainoskampanja voi milloin tahansa edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos se luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi on aiheellista saatavien turvaamiseksi. Suomen Mainoskampanja ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Suomen Mainoskampanja voi periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen vakuudesta tai ennakkomaksusta.

 5.3 Hintojen muutokset

1. Palveluihin liittyvät kiinteät kuukausittaiset maksut voivat perustua asiakkaan Suomen Mainoskampanjalle toimittamiin tietoihin. Suomen Mainoskampanja saa aina muuttaa maksuja Suomen Mainoskampanjalle aiheutuneiden sellaisten välttämättömien lisäkustannusten korvaamiseksi, jotka perustuvat asiakkaan toimittamien tietojen olennaiseen puutteellisuuteen tai virheellisyyteen tai toimintaan, jossa asiakas määrittää, tai asiakkaan toiminta aiheuttaa, lisätehtäviä sopimuksessa sovittujen palvelu- ja projektitoimeksiantojen ulkopuolelta.

2. Jos palveluihin liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Suomen Mainoskampanja voi aina muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi Suomen Mainoskampanja voi aina muuttaa hintojaan lainsäädännön muutoksen tai muun viranomaisen antaman määräyksen, päätöksen ja ohjeistuksen muutosten perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta.

3. Jos palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Suomen Mainoskampanjan alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja tai käyttöoikeuksia ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, voi Suomen Mainoskampanja aina muuttaa palvelun hintaa vastaavasti.

4. Suomen Mainoskampanja voi aina muuttaa toistaiseksi voimassaolevan palvelun hintaa.

5. Suomen Mainoskampanja ilmoittaa näistä hintojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa esimerkiksi laskutuksen yhteydessä poislukien asiakkaan määrittämät, tai asiakkaan toiminnasta aiheutuneet, lisätehtävät sopimuksessa sovittujen palvelu- ja projektitoimeksiantojen ulkopuolelta, jotka laskutetaan välittömästi seuraavalla laskulla. Suomen Mainoskampanjan korottaessa palvelun hintaa voi asiakas irtisanoa sopimuksen kyseisen palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantulopäivää.  Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muutokset tulevat voimaan Suomen Mainoskampanjan ilmoittamana ajankohtana.

6. Immateriaalioikeudet

1. Sopimuksen perusteella ei siirry immateriaalioikeuksia. Asiakas saa kuitenkin oikeuden muokata ja julkaista seuraavia Suomen Mainoskampanjan asiakkaalle luomia aineistoja:

i. Tekstit,

ii. piirretyt, animoidut tai valokuvatut kuvat, videot ja animaatiot,

iii. tai muut palvelussa luodut tekijänoikeudelliset visuaaliset toteutukset.

 Suomen Mainoskampanja tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Suomen Mainoskampanja on tehnyt tarvittavat lisenssi- ja käyttöoikeussopimukset ja muut palvelun toimittamiseen oikeuttavat sopimukset omistaa kaikki palveluun ja siihen liittyviin ohjelmistoihin, dokumentaatioon, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle. Suomen Mainoskampanja omistaa myös kaikki palvelun suunnitelmat, tekniset tiedot, sovellukset, kuvaukset, toiminnallisuudet, rakenteet ja niissä esitettyjen tietojen oikeudet. 

2. Suomen Mainoskampanjan asiakkaalle luovuttamia käyttöoikeuksia voi rajoittaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeudet ja Suomen Mainoskampanjalle luovutettujen lisenssien ehdot, loppukäyttäjien käyttöehdot ja muut rajoitukset. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä mahdollisia kolmansien osapuolien lisenssi- ja käyttöehtoja ja olemaan loukkaamatta niiden immateriaalioikeuksia.

3. Asiakas vastaa itse asiakkaan Suomen Mainoskampanjalle toimittamien materiaalien laillisuudesta, ja asiakas on huomioinut materiaalien lisenssi-ja käyttöoikeussopimusten oikeellisuuden toteutettavaan palveluun sopivalla tavalla.

7. Luottamuksellisuus

1. “Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan Suomen Mainoskampanjan tai Suomen Mainoskampanjan kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tai asiakkaan liike- ja ammattisalaisuuksia kuten palvelukuvauksia, palvelun toteuttamistapoja, palvelun teknisiä kuvauksia, suunnitelmia, hintatietoja, sopijapuolen taloudellista tilaa, alihankkijoita tai muita yhteistyökumppaneita. Tieto on salassa pidettävää riippumatta siitä, missä muodossa vastaanottaja on sen saanut ja onko se merkitty luottamukselliseksi. Henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon sovelletaan yleisten sopimusehtojen kohtia 8 (henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen) ja 9 (tietoturva ja tietosuoja).

2. Sopijapuoli pitää ehdottoman luottamuksellisena kaiken toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon. Sopijapuoli saa käyttää luottamuksellista tietoa vain sopimuksen edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa tai muussa hyväksytyssä käyttötarkoituksessa. Suomen Mainoskampanja voi luovuttaa tarvittavan luottamuksellisen tiedon samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, alihankkijoilleen sekä yhteistyökumppaneilleen ilmoittamalla samalla, että tieto on ehdottoman luottamuksellista.

3. Asiakas saa luovuttaa Suomen Mainoskampanjan aineistoja ja tietoja vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on välttämätöntä saada kyseiset tiedot palvelun hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa. asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät ja käyttämät alihankkijat sitoutuvat salassapitovelvollisuuteen tämän kohdan mukaisesti. Suomen Mainoskampanja voi edellyttää asiakkaan alihankkijalta tai konsultilta erillisen salassapitositoumuksen allekirjoittamista Suomen Mainoskampanjan luottamuksellisten tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi.

4. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske tietoa:

i. Joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista;

ii. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta;

iii. joka oli oikeutetusti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista luovuttavalta sopijapuolelta;

iv. jonka vastaanottava sopijapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamiaan luottamuksellisia tietoja; tai

v. jonka sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan pakottavan lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.

5. Kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse luottamuksellista tietoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, sopijapuoli lopettaa välittömästi luottamuksellisen tiedon käyttämisen ja tuhoaa tai palauttaa luottamuksellisen tiedon ja sen kopiot tiedon luovuttaneelle sopijapuolelle. Sopijapuoli saa säilyttää pakottavan lain tai muun viranomaissäännöksen edellyttämät tiedot ja kopiot.

6. Salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät sopijapuolet kirjallisesti joko kokonaisuudessaan tai osittain toisin sovi.

8. Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

1. Sopijapuolella on oikeus käsitellä toisen sopijapuolen rekisterinpitäjänä hallinnoimia henkilötietoja sopimuksen mukaisesti ja sopimuksen mukaisen palvelun tai toimituksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelystä määräytyvät palvelukohtaisesti. Sopijapuolet voivat sopia täsmällisemmin oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä kulloisenkin henkilötietojen käsittelyn kohteesta, kestosta, luonteesta ja tarkoituksesta sopimuksessa.

2. Jos asiakas luovuttaa, siirtää tai muutoin toimittaa henkilötietoja Suomen Mainoskampanjalle, asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Suomen Mainoskampanjalle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

3. Kumpikin sopijapuoli vastaa rekisterinpitäjänä toteuttamastaan henkilötietojen käsittelystä suhteessa kolmansiin.

4. Suomen Mainoskampa ryhtyy tietosuojalainsäädännön edellyttämiin teknisiin ja hallinnollisiin toimiin suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä.

5. Suomen Mainoskampa ilmoittaa asiakkaalle asiakkaan henkilötietoihin (määritelty kohdassa 8.3) kohdistuvasta merkityksellisestä tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan.

1. Tilatessaan palveluja, joiden yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen osalta Suomen Mainoskampanja toimii rekisterinpitäjänä (kuten kaikkiin palveluihin liittyvä laskutus ja asiakassuhteen hoitaminen) sekä tilatessaan palveluja, joiden tarjoaminen edellyttää asiakkaan kontaktihenkilöiden ja palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen luovuttamista Suomen Mainoskampanjalle, asiakas luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja Suomen Mainoskampanjalle, ja Suomen Mainoskampanjasta tulee tällaisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä (Suomen Mainoskampanjan rekisterinpitäjänä hallinnoimat henkilötiedot yhdessä ”Suomen Mainsokampanjan henkilötiedot”).

2. Rekisterinpitäjänä Suomen Mainoskampanjalla on itsenäinen oikeus käsitellä Suomen Mainoskampanjan henkilötietoja oman harkintansa mukaisesti. Asiakas vastaa henkilötietojen luovutusta edeltävän käsittelyn lainmukaisuudesta sekä siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Suomen Mainoskampanja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa erityisesti työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen lainsäädännön mukaisesta informoinnista. Suomen Mainoskampanja noudattaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (erityisesti henkilötietolaki 1999/523 ja laki sähköisen viestinnän palveluista 2014/917 ja tietosuoja-asetus (EU) 2016/679). Populentia käsittelee tietoja kulloinkin voimassaolevien Suomen Mainoskampanja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

3. Mikäli Suomen Mainoskampanja siirtää asiakkaalta saamiaan Suomen Mainoskampanja henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle huolehtii se, että kyseisissä maassa Euroopan komission päätöksen mukaisesti taataan riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista asianmukaista suojatoimea. Tällaisena suojatoimena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Suomen Mainoskampanja solmii henkilötietojen käsittelystä asianmukaisen sopimuksen käyttäen EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita.

1. Palvelujen piirissä voidaan käsitellä myös tietoja, joiden osalta asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi (kuten Suomen Mainoskampanjan tarjoamat ulkoistuspalvelut) ja Suomen Mainoskampanja rekisterinpitäjän lukuun toimivaksi henkilötietojen käsittelijäksi (“asiakkaan henkilötiedot”).

2. Asiakkaan henkilötietojen osalta käsiteltävien henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät voivat vaihdella palveluittain ja ne ilmenevät tarkemmin sopimuksesta ja palvelukuvauksista. Palvelusta riippuen käsiteltäviä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi henkilön yhteystiedot, muut henkilöä yksilöivät tiedot tai palvelun käyttöön liittyvät tiedot. Rekisteröityjen ryhmät voivat olla esimerkiksi asiakkaan työntekijöitä.

3. Suomen Mainoskampanjan toimiessa käsittelijänä asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja asiakkaan Suomen Mainoskampanjalle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu,Suomen Mainoskampanjalla on oikeus laskuttaa asiakasta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti asiakkaan kirjallisten ohjeiden edellyttämästä työstä ja toimenpiteistä.Suomen Mainoskampanja voi kieltäytyä toteuttamasta asiakkaan ohjeiden mukaista velvoitetta, jos se perustellusti katsoo ohjeen olevan vastoin lainsäädäntöä, viranomaismääräystä, tuomioistuimen ratkaisua tai muuta Suomen Mainoskampanjaa velvoittavaa säännöstä. Suomen Mainoskampanja ilmoittaa tällaisen ohjeen tai sen osan soveltamatta jättämisestä ja sen perusteista asiakkaalle.

4. Suomen Mainoskampanja avustaa asiakasta tietosuojalainsäädännön asiakkaalle välittömästi asettamien velvoitteiden, kuten rekisteröidyn oikeuksien, toteutuksessa tietosuojalainsäädännön sekä asiakkaan nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti asiakkaan kustannuksella. Suomen Mainoskampanja pitää kirjaa toteuttamistaan tietojenkäsittelytoimista vain asiakkaan etukäteen toimittamien kohtuullisten ja nimenomaisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

5. Suomen Mainoskampanja ei käsittele asiakkaan henkilötietoja ilman asiakkaan suostumusta EU/ETA-alueen ulkopuolella. Suomen Mainoskampanjalla on kuitenkin oikeus siirtää myös asiakkaan henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli siirto täyttää voimassa olevan tietojensiirtoperusteen, kuten henkilötietolain (22.4.1999/523) 5 luvun asettaman tietojen siirron edellytyksen. asiakas valtuuttaa Suomen Mainoskampanjan solmimaan puolestaan ja nimissään EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisen tietojensiirtosopimuksen henkilötietojen siirrosta EU/ ETA-alueen ulkopuolelle. Suomen Mainoskampanja toimittaa asiakkaan pyynnöstä kopiot Suomen Mainoskampanjan asiakkaan nimissä solmimista tietojensiirtosopimuksista.

6. Tietyt palvelut saattavat mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja, kuten nauhoittaa kokouksia. Asiakas vastaa tällaisten palvelujen avulla tai muulla tavoin toteuttamastaan henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja muusta käsittelystä sekä näiden lainmukaisuudesta täysmääräisesti.

9. Tietoturva ja tietosuoja

1. Sopijapuolet kumpikin omalta osaltaan huolehtivat ja vastaavat tietoturvasta, tietosuojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja noudattavat lainsäädäntöä. Sopijapuolten välisestä tietoturvaan ja -suojaan liittyvästä vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa täsmällisemmin sopimuksessa.

2. Sopijapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla sopimuksen mukaan oleva osa toimituksen kohteesta ja sopijapuolen omasta ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteet, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

3. Sopijapuoli voi laissa säädetyissä tilanteissa kustannuksellaan auditoida toisen sopijapuolen sopimuksen mukaisen toiminnan sopijapuolten auditointikohtaisesti kirjallisesti sopimien ehtojen mukaisesti. Suomen Mainoskampanjaan kohdistuva lainsäädäntö ja Suomen Mainoskampanjan asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset saattavat vaikuttaa auditointioikeuden laajuuteen. Auditointi suoritetaan aina tavalla, joka ei vaaranna sopijapuolen tai muiden asiakkaiden liikesalaisuuksia tai sopijapuolen sitoumuksia muita asiakkaita kohtaan tai häiritse Suomen Mainoskampanjan palvelutuotantoa.

1. Suomen Mainoskampanja vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista.Suomen Mainoskampanja ei vastaa julkisen internet verkon tietoturvasta tai siellä ilmenevistä häiriöistä tai muista Suomen Mainoskampanjan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

2. Suomen Mainoskampanja voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Suomen Mainoskampanja mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. Suomen Mainoskampanja tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista verkkosivuillaan tai muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

TOIMENPITEET

Asiakas vastaa tietoverkkojensa, laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien palvelun käyttämisen edellytysten riittävän tehokkaasta suojauksesta asianmukaisia tietoturvakeinoja ja -käytäntöjä sekä muita suojauskeinoja hyödyntämällä.

9.4 Asiakastiedot

1. Suomen Mainoskampanja voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa voimassaolevassa asiakasrekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojen, tiedostojen ja dokumenttien varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. Suomen Mainoskampanja ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

2. Suomen Mainoskampanja voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa voimassaolevassa asiakasrekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.  

9.5 Varmuuskopioinnit

Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojen, tiedostojen ja dokumenttien varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. Suomen Mainoskampanja ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

10. Vahingonkorvausvastuu

1. Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle toiminnallaan tai sopimuksen rikkomuksella aiheuttamansa välittömät vahingot tässä kohdassa 10 mainituin rajoituksin. Sopijapuoli ei vastaa sopimuksen perusteella miltään osin toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä.

2. Tässä kohdassa 10 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, kohtaan 6
(Immateriaalioikeudet) eikä kohtaan 7 (luottamuksellisuus).

3. Suomen Mainoskampanjan vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu lisäksi seuraavasti:

i. Palvelun virheestä johtuva Suomen Mainoskampanjan vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen;

ii. jos kohdan (i) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole mahdollista tai Suomen Mainoskampanjan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, on Suomen Mainoskampanja velvollinen korvaamaan asiakkaalle Suomen Mainoskampanjan tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot seuraavin rajoituksin;

iii. jos kyseessä on jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen jatkuvan palvelun tai sen kyseisen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3);

iv. kertaluontoisten toimitusten tai muiden kuin jatkuvien palvelujen osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on viisitoista prosenttia (15 %) sen palvelun tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on tapahtunut;

v. jos Suomen Mainoskampanjalla on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, Suomen Mainoskampanjalla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun hyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa 10 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti;

vi. jos Suomen Mainoskampanja on maksanut korvausta palvelun loppukäyttäjälle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen samasta virheestä tai viivästyksestä. Asiakas voi periä korvauksen Suomen Mainoskampanja vain silloin ja siltä osin, kuin Suomen Mainoskampanja ei ole maksanut palvelun loppukäyttäjälle korvausta samasta virheestä tai viivästyksestä, ja/tai kolmannelle aiheutunut vahinko on aiheutunut välittömästi Suomen Mainoskampanja sopimuksen tai asiakkaan ohjeistuksen vastaisesta asiakkaan henkilötietojen (määritelty kohdassa 8.3) käsittelystä, ja asiakkaan kolmannelle taholle maksama korvaus on suuruudeltaan kohtuullinen ja perusteltu.

4. Lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917)
118 – 123 § ei sovelleta.

5. Suomen Mainoskampanja ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

6. Suomen Mainoskampanja ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Suomen Mainoskampanjan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista, kuten:

i. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä;

ii. aineistoista, jotka asiakas on tallentanut palveluun tai palvelua käyttäen;

iii. palvelun tai ohjelmiston luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä;

iv. kolmannen osapuolen valmistaman tai tuottaman palvelun tai ohjelmiston käyttö-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; tai

v. julkisen internetverkon tietoturvasta, tai muista Suomen Mainoskampanjan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöstä tai keskeytyksistä.

7. Sopijapuolen on vaadittava vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita vahingonkorvausvaatimuksen perusteena oleva virhe tai tapahtuma.

11. Sopimuksen voimassaolo ja
päättyminen

11.1 Sopimuksen voimassaolo

Palvelukohtaisista voimassaolo- ja irtisanomisehdoista sovitaan sopimuksessa. Ellei toisin kirjallisesti sovita, määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan
jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yksi (1) kuukausi ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

11.2 Palvelun keskeyttäminen

1. Suomen Mainoskampanja voi keskeyttää toimituksen tai palvelun käyttämisen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

i. Sopimukseen perustuvia Suomen Mainoskampanjan tai muun yrityksen maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta;

ii. vaadittua vakuutta ei ole annettu;

iii. asiakas on haettu selvitystilaan, konkurssiin tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi;

iv. toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella; tai

v. asiakas ei noudata sopimusehtoja.

 11.3 Asiakkaan irtisanomisoikeus

1. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi:

i. Jos palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Suomen Mainoskampanjan asiakkaan asettaman kohtuullisen ajan, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän, kuluessa asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta korjaa palvelua tai uusi sen toimitusta;

ii. jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy yksin Suomen Mainoskampanjan tuottamuksesta johtuvasta syystä eikä tapahdu asiakkaan kirjallisesti asettaman
kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän, lisäajankaan kuluessa; tai

iii. jos Suomen Mainoskampanja on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei Suomen Mainoskampanja pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan.

2. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Lisäksi asiakkaan irtisanomisoikeus edellyttää, että kyseisellä palvelun
virheellä tai viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys ja että Suomen Mainoskampanjan olisi pitänyt se käsittää. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

3. Suomen Mainoskampanjalla on vastaava irtisanomisoikeus sellaisten muiden palvelujen osalta, joiden toimittaminen on olennaisesti sidoksissa asiakkaan irtisanomaan
palveluun.

 11.4 Suomen Mainoskampanjan irtisanomisoikeus

1. Suomen Mainoskampanja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain:

i. Jos palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kuukauden ajan;

ii. jos asiakkaan maksu on myöhässä tai asiakas ei ole antanut vaadittua vakuutta Suomen Mainoskampanjan toimittamasta kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Sopimuksen päättämismahdollisuudesta ilmoitetaan asiakkaalle maksuhuomautuksessa tai muutoin kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen sopimuksen päättämistä;
iii. jos palvelun toimittamiseen on ylivoimainen este;

iv. jos asiakas on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei asiakas pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan; tai

v. asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole
korjannut virhettään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan sitä koskevan kirjallisen huomautuksen.

2. Suomen Mainoskampanjan yllä mainituista syistä tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden loppuun asti, ellei sopimuksen päättyminen ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä.

 11.5 Toimenpiteet palvelun päättyessä

1. Sopijapuolet toteavat, että sopimuksessa palveluista ja niiden hinnoittelusta sovitaan kokonaisuutena. Jos asiakas ennenaikaisesti päättää määräaikaisen sopimuksen, muusta kuin Suomen Mainoskampanjasta johtuvista kohdan 11.3 (1) tarkoittamista irtisanomisen mahdollistavista syistä tai sopimuksessa erikseen sovituista syistä, tai muutoin päättää sovitun palvelu- ja hinnoittelukokonaisuuden, asiakas on velvollinen maksamaan Suomen Mainoskampanjalle päättämishetken mukaiset kiinteät kausimaksut määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevilta kuukausilta. Lisäksi asiakas maksaa Suomen Mainoskampanjalle sovitun palvelu- ja hinnoittelukokonaisuuden ennenaikaisen päättymisen johdosta asiakkaan kyseisten palvelujen kuuden (6) kuukauden kokonaislaskutusta (päättämistä edeltävältä ajanjaksolta) vastaavan rahamäärän. Sopijapuolet neuvottelevat jäljelle jäävien sopimusten ja palvelujen osalta uudet hinnat.

2. Asiakas kopioi tai tulostaa jatkuvan palvelun osana
tai kohteena olevista järjestelmistä niihin tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen jatkuvan palvelun sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Suomen Mainoskampanja voi poistaa järjestelmistä asiakkaan tallentamat tiedot eikä Suomen Mainoskampanjalla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan tallentamia tietoja.

3. Palvelun päättyessä asiakas palauttaa käytössään olleet Suomen Mainoskampanjan (tai kolmannen osapuolen) omistamat laitteet ja muun omaisuuden sellaisessa kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat (normaali kuluminen huomioon ottaen). Suomen Mainoskampanja huolehtii tarvittavasta laitteiden irtiasennuksesta, pakkaamisesta ja
kuljetuksesta asiakkaan kustannuksella, ellei toisin kirjallisesti sovita.

4. Asiakas tuhoaa tai Suomen Mainoskampanjan pyynnöstä palauttaa kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistokopiot ja muut aineistot sekä poistaa tai muutoin tekee käyttökelvottomiksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmistot ja käyttöliittymät.

5. Palvelun päättyessä, Suomen Mainoskampanja ei palauta asiakkaalle
jatkuvan palvelun etukäteen maksettuja kausimaksuja eikä jatkuvan palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja.

6. Suomen Mainoskampanja voi poistaa asiakkaan henkilötiedot kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sopimuksen voimassaolon päättymisestä. Suomen Mainoskampanjalla on oikeus säilyttää lain tai viranomaisen määräysten edellyttämät kopiot.

12. Ylivoimainen este

1. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota
sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi
voinut välttää tai voittaa.

2. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun
keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, kansainvälisiä pakotteita, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta,
myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa,
työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, jos ei toisin todisteta, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin,
kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

3. Suomen Mainoskampanjan alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Suomen Mainoskampanjalle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin.

4. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle. Jos on käynyt selväksi, että ylivoimainen
este viivästyttää tai estää palvelun toimittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajaksi, kumpi tahansa sopijapuoli voi purkaa sopimuksen sen estyneeltä osalta
ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta purkamisen perusteella.

 13. Muut ehdot

Sopijapuolet sopivat sopimuksen muutoksista kirjallisesti ja todistettavasti. Suomen Mainoskampanjalla on kuitenkin oikeus muuttaa sopimusehtoja lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräyksen perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta. Sopimusmuutokseksi ei katsota sopimusehtojen sallimaa palvelun ja sen palvelukuvauksen muutosta tai kolmansien osapuolten antamien käyttöoikeuksien ehtojen muutoksia.

Asiakas ei voi siirtää sopimusta osaksikaan ilman Suomen Mainoskampanjan kirjallista suostumusta. Suomen Mainoskampanja voi siirtää sopimuksen tai osan siitä sen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Suomen Mainoskampanja voi myös siirtää sopimukseen perustuvia saataviaan kolmannelle osapuolelle. Suomen Mainoskampanja voi käyttää alihankkijoita vastaten niiden työstä kuten omastaan. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, asiakas voi saada pyynnöstä lisätietoa
Suomen Mainoskampanjan kulloinkin käyttämistä alihankkijoista. Suomen Mainoskampanja voi käyttää asiakasta referenssinä myynnissä ja markkinoinnissa.

Asiakas noudattaa sekä Suomen, että palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palvelujen, ohjelmistojen, tuotteiden, teknisen tiedon ja muun aineiston vientiä Suomesta ulkomaille, sekä sitoutuu olemaan muutoinkin
luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaisi joko Suomen tai palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperämaan lakeja tai viranomaismääräyksiä. Asiakas noudattaa myös muita Suomen Mainoskampanjan tai sen toimittajan antamia vientirajoituksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

13.6 ASIAKKAAN LASKUTUS- JA YHTEYSTIEDOT
Suomen Mainoskampanja lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Suomen Mainoskampanjalle yhteystietojensa muutoksista viipymättä.

13.7 TILAAJAVASTUULAIN NOUDATTAMINEN
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, myöhemmin tilaajavastuulaki) velvoittaa työn tilaajan
selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Suomen Mainoskampanja noudattaa osaltaan
tilaajavastuulakia ja on liittynyt Suomen tilaajavastuu Oy:n hallinnoiman tilaajavastuu.fi -rekisterin jäseneksi.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen

1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset).

2. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan
riitaisuutta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli on lähettänyt riidan syntymisestä ja aiheesta kirjallisen ilmoituksen toiselle sopijapuolelle, kumpi tahansa sopijapuoli voi viedä riitaisuuden lopullisesti ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Helsingissä suomen kielellä. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

3. Suomen Mainoskampanjalla on kuitenkin aina oikeus viedä saatavaansa koskeva asia Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi.

15. Yleisten sopimusehtojen voimassaolo

Suomen Mainoskampanjan yleiset sopimusehdot ovat voimassa
1.1.2020 alkaen toistaiseksi.